top of page

1. CONTRACT

CERULEUM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

CERULEUM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CERULEUM een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens CERULEUM gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van CERULEUM daardoor direct of indirect ontstaan

Indien CERULEUM met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is CERULEUM niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

2. BETALING ONLINE CURSUS

Het verschuldigde bedrag dient bij inschrijving worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling vervalt de inschrijving.

De Opdrachtgever of degene die namens de Opdrachtgever voor een online cursus inschrijft, is verantwoordelijk voor de afspraken betreffende inschrijving en betaling.

Met de betaling van de online cursus gaat de Opdrachtgever akkoord met de directe levering en het vervallen van bedenktijd.

 

3. ANNULERING, OPSCHORTING ONLINE CURSUS

Als de Opdrachtgever met of zonder bericht de online cursus niet afrond binnen de daarvoor gestelde termijn van de cursus, na inschrijving desbetreffende cursus, dan vindt geen teruggave van het betaalde bedrag plaats.

Als een van de online cursussen door overmacht (hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen) geen doorgang kan vinden, van de kant van de Opdrachtgever of van de kant van CERULEUM, dan stelt CERULEUM de Opdrachtgever in de gelegenheid de cursus op een andere datum te volgen.

Als een van de online cursussen door andere reden geen doorgang kan vinden, van de kant van de Opdrachtgever, dan kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op vervangende lessen. Het blijft te allen tijde onmogelijk gemiste lessen achteraf te in te halen.

De aangekochte online cursussen vallen onder digitale producten, waarop geen bedenktijd geldt.

 

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het door in het kader van de overeenkomst CERULEUM geleverde blijft eigendom van CERULEUM totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met CERULEUM gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

CERULEUM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. CERULEUM heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden het door CERULEUM geleverde te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

5. VRIJWARING

De Opdrachtgever vrijwaart CERULEUM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CERULEUM toerekenbaar is. Indien CERULEUM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden CERULEUM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CERULEUM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CERULEUM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

6. PRIVACY

CERULEUM legt persoonsgegevens vast. Ten behoeve van levering van orders worden naam en adres vastgelegd. Ten behoeve van het op de hoogte houden van activiteiten en cursusdata door middel van email en nieuwsbrieven worden naam en emailadres vastgelegd. Ten behoeve van kwaliteit van lesgeven wordt bijgehouden wie welke les volgt. De vastgelegde gegevens worden NIET gedeeld met derden. De vastgelegde gegevens worden tot 5 jaar bewaard na de laatst gevolgde cursus, activiteit of informatieaanvraag.

Op verzoek van Opdrachtgever kunnen de gegevens ter inzage worden gegeven en desgevraagd worden gewijzigd, gecorrigeerd, overgedragen (dataportabiliteit) of verwijderd.

bottom of page